Политика за поверителност и защита на личните данни

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

„СТАР ИНС ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР” ООД е лицензиран застрахователен брокер с решение № 142/ 19.02.2003г. от Комисията за финансов надзор, съгласно изискванията на българското законодателство.

„СТАР ИНС ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР” ООД  е член на Българската Асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ).

„СТАР ИНС ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР” ООД е лицензиран застрахователен посредник с над петнадесетгодишна успешна практика на българския пазар и притежава изключителен положителен опит като местен застрахователен брокер.

Нашата  цел е да установим добри и дълготрайни отношения със своите потребители/клиенти, изградени на базата на доверие, спазвайки принципите на законност, честност, отчетност и прозрачност .

Стремежът е да запазим и защитим вашите лични данни.

За тази цел изготвихме  „Политика за поверителност и защита на личните данни”, чрез която да регулираме обработването на лични данни, предоставени от потребителите/клиентите на уебсайт http://starins.net

„СТАР ИНС ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР” ООД ,който управлява уебсайт http://starins.net, декларира, че всички лични данни, наричани по надолу, за краткост „данни“,  се считат за строго поверителни и за тях се спазват всички приложими законови разпоредби.

За целта е необходимо да сме запознати с някои от основните определения отразени в пълния им вид в РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година и нашата инструкция за определенията:

„Лични данни” е всяка информация, отнасяща се до физическо лице /субект на данни/, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или косвено чрез идентификатор като: име, единен граждански номер, информация за местонахождение, пол, адрес, телефонен номер, онлайн идентификатор или чрез един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

„Обработване на лични данни“ е всяко действие или съвкупност от действия, извършвани с лични данни чрез автоматизирани или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

„Субект на данни“ е физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

В зависимост от това, какви наши услуги използвате, събираме следните лични данни:

„СТАР ИНС Застрахователен Брокер” ООД обработва различни категории лични данни, свързани с Вашата физическа, социална, икономическа и др. идентичност, включително данни за здравословното състояние. Данните могат да бъдат получени от Вас като субект на данните или от трети лица по силата на сключени договори с администратора, или от публично достъпни източници с оглед на определените цели за обработка. Различните категории лични данни се обработват в зависимост от определените цели за обработка:

 За сключване на застрахователен договор и уреждане на застрахователни претенции: три имена, ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, адрес (постоянен, за кореспонденция), националност, номер на банкова сметка, контактна информация (телефон, електронна поща), данни от документ за самоличност, данни за здравословното състояние и данни за гражданското състояние (и двете в определени случаи, свързани с конкретни застрахователни услуги) и др.

 За целите на директния маркетинг и управлението на взаимоотношенията с клиенти: три имена, адрес за кореспонденция, контактна информация (телефон, електронна поща) и др.

 За целите на комплексната проверка по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма: три имена, ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, националност, рисков профил и др.

Цел:

Комплексна проверка (идентификация, верификация и приемане) на ползвателите на застрахователни услуги;

 Изготвяне на отчети до регулаторни органи;

 Осъществяване на контрол и предотвратяване на застрахователни измами и конфликт на интереси;

 Защита на данните и информационните системи;

 Предоставяне на лични данни на държавни и контролни органи при упражняване на техни правомощия по закон.

Получавате информационен бюлетин по имейла , което представлява търговско съобщение.

Провеждаме анкети, с цел да подберете най-подходящият продукт за вас.

За посочените цели обработването на лични данни се основава на законови задължения в следните нормативни актове – Кодекс за застраховането, Закон за мерките срещу финансирането на тероризма, Закон за задълженията и договорите, Закон за счетоводството, Закон за данъците върху доходите на физическите лица и др. Маркетингови предложения и провеждане на анкети.

Обработването на данни за здравословното състояние на ползвателите на застрахователни услуги е необходимо за сключването и изпълнението при определени съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховането застрахователни договори. Преди сключване на застрахователен договор, както и по време на действието на договора, застрахователят има право да получи подробна и точна информация относно здравословното състояние на лицето, чиито живот, здраве или телесна цялост са предмет на застраховане. При настъпване на застрахователно събитие, застрахователят има право на достъп до цялата медицинска документация във връзка със здравословното състояние на лицето, чийто живот, здраве и телесна цялост е застрахован, като може да я изисква от всички лица (лични лекари, лечебни заведения или институции), съхраняващи такава информация, включително съгласно Закона за лечебните заведения, Закона за здравното осигуряване и Закона за здравето и др. „СТАР ИНС Застрахователен Брокер” ООД обработва лични данни за здравословното състояние на основания и за целите на изпълнение на договор, както и на законови задължения като администратор.

В случай, че в своя уеб браузър имате разрешени бисквитки, обработваме записите от бисквитките, разположени на уеб сайта, управляван от дружество, с цел осигуряване на по-добро функциониране на сайта http://starins.net

Повече информация ще намерите в отделен раздел на този документ.

Не извършваме пълно автоматизирана обработка, която за вас би имала правни последици.

Предоставяне на личните данни на трети страни:

При осъществяване на дейността ни се налага да споделяме Вашите лични данни с някои от следните лица:

Застрахователните дружества, които сте избрали с наше съдействие;

Нашите адвокати, професионални консултанти и одитори;

Регулаторни, държавни и съдебни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

Наши доставчици на услуги (счетоводни, поддръжка на ИТ системите, куриерски услуги и др.) или на бизнес партньори, с помощта на които Ви предоставяме услугите ни.

„СТАР ИНС Застрахователен Брокер” ООД може да предостави лични данни на трети страни, само , когато има основание за това и в случаите, когато това се изисква със закон или  данните са изискани от страна на Комисия за финансов надзор, Комисия за защита на личните данни, САД „Финансово разузнаване“ към Държавна агенция „Национална сигурност“, Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Комисия за защита на потребителите, органи на съдебната власт, Прокуратура, Министерство на вътрешните работи и др.

При желание и съгласие от ваша страна, ние ви откриваме клиентски акаунт, който е защитен с парола. В рамките на клиентския акаунт получавате пряк достъп до своите данни, включително тяхното редактиране и така можете да виждате както своите лични данни за завършени, така и незавършени поръчки и да променяте абонамента за информационния бюлетин. Чрез клиентския акаунт можете също да управлявате своите лични данни . Правото да закриете вашият акаунт е  съгласно Общите условия.
Защита на личните данни и срок на съхраняване:

Вашите лични данни се предават към нас в кодиран вид, тъй като ние използваме системата за кодиране SSL (securesocketlayer). На Системата ни поддържаме технически и организационни мерки срещу загуба и унищожаване на вашите данни,като съхраняваме данните ви в криптиран вид, с което сме предприели всички необходими мерки срещу достъп на неупълномощени лица до вашите данни, тяхното изменение или разпространение.

Изискали сме от нашите партньори и организации, които  обработват вашите данни доказателство,че са привели своята компания в съответствие с изискванията  на Регламент649/2016 (Общ регламент относно защита на данните).

Осигурен достъпът до системаимат – само оторизирани служители.

 

Личните данни се обработват и съхраняват

Въз основа на  вътрешна политика, която определя колко дълго съхраняваме личните Ви данни тя е изградена на базата на  вида на информацията, която събираме, и целите, за които я събираме. Съхраняваме Вашите лични данни, толкова дълго колкото е необходимо за целите на обработване, за които данните са били събрани и за всяка друга допустима и свързана цел или до изтичане на законово определен срок (например за съхранение и обработка на счетоводни данни – 10 години). Наш легитимен интерес е да запазим определена Ваша персонална информация до изтичане на давностния срок за предявяване на претенции (5 години) след изтичане или прекратяване на договора с Вас. Ние няма да изтрием или анонимизиране Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно или административно производство или производство по разглеждане на Ваша жалба пред нас до приключване на възникнал спор.

Времето за обработка се определя от целта за обработка или е зададена от законовите изисквания в областта на защита на личните данни.

 

 

Права на субектите, предоставящи данни:

Вие можете по всяко време да поискате безплатна информация за обработката на своите лични данни.

Да изисквате коригиране, допълнение, заличаване на личните данни.

Можете да оттеглите своето съгласие за обработка на личните данни. Ако оттеглите съгласието си за обработка на личните данни, вашите лични данни ще бъдат заличени , след изтичане назаконовиясрок, за който „СТАР ИНС Застрахователен Брокер” ООД е задължен да ги съхранява.

Унищожаването на личните данни настъпва веднага, след изпълнение на поставената цел и изтичане на законовото основание по реда на Процедура за унищожаване на документи.

„СТАР ИНС Застрахователен Брокер” ООД обработва вашите данни с цел удовлетворяване на вашето искане на основание законен интерес. Имате право по всяко време да оттеглите своето съгласие, да изисквате от администратора достъп до личните данни, тяхната промяна, заличаване, преносимост или възможно ограничаване на обработката им. За повече информация обадете се на тел.: 02/8687096 – Централен Офис

Субектът може да ползва всичките си права, като изпрати писмено заявление (свободна форма) за исканото от него право на имейл office@starins.net или на адрес: бул. “Пейо Яворов” номе 6 , ет.2.

 

Бисквитки

Нашият сайт ползва т.н. бисквитки, те са малки текстови файлове, които са запаметени във вашия компютър, смартфон или друго устройство, което се използва от вашия уеб браузър.

Използваме Бисквитки , за правилно  функциониране; чрез Бисквитки се запомнят на вашите входни данни.

Не е възможно да бъдете идентифицирани от тези данни.

Бисквитките, ползвани на нашия сайт, могат да се разделят на два основни типа. Краткотрайните – „sessioncookie“ се изтриват веднага след завършване на посещението на нашия сайт и дълготрайните, т.е. „persistentcookie“- остават съхранени във вашето устройство много по-дълго или докато ръчно не ги отстраните (времето за оставане на файловете на бисквитките във вашето устройство зависи от самите бисквитки и настройката на вашия браузър).

Забраняване на бисквитките

Настройката за използване на файловете на бисквитките е част от вашия интернет браузър. Повечето браузъри автоматично приемат по подразбиране файловете на бисквитките. Файловете на бисквитките могат да бъдат забранени или ограничени във вашия браузър по избрани от вас типове.

Информация за браузърите и за начина на настройка на предпочитанията за файловете на бисквитки можете да намерите на :Chrome ; Firefox; Internet Explorer; Android; Iphone и Ipad

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси, коментари и запитвания относно посочените Принципи, не се колебайте да се свържете с нас на адрес:гр.София, бул.Пейо Яворов 6, ет.2,

на имейл: office@starins.net, или на телефон:02/8687096 – Офис

„СТАР ИНС Застрахователен Брокер” ООД може да използва личните данни единствено и само за целите за които са предоставени.

Политиката за поверителност и защита  за защита на личните данни влязла в сила от 25.05.2018г.